وحدانی1


                                                                                                                                                                                                                نام و نام خانوادگی: جواد هراتی پست سازمانی: مدیریت طرح و برنامه مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد شماره تماس مستقیم: 32201041- 058 شماره تماس داخلی: 1041 مکان استقرار: ساختمان مرکزی، طبقه دوم، اتاق 303 ایمیل :  j.herati@ub.ac.ir                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                               

نام و نام خانوادگی: جواد هراتی

پست سازمانی: مدیریت طرح و برنامه

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد

شماره تماس مستقیم: 32201041-058

شماره تماس داخلی: 1041

مکان استقرار: ساختمان مرکزی، طبقه دوم، اتاق 303

ایمیل