اسناد مناقصه واگذاری اداره و ارائه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی 98-97

شناسه : 372641

اسناد مناقصه واگذاری اداره و ارائه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی 98-97


آگهی مناقصه عمومی دانشگاه بجنورد
دانشگاه بجنورد در نظر دارد  نسبت  به واگذاری اداره و ارائه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه (سراهای دانشجویی پسرانه و دخترانه پردیس و دخترانۀ دکتر امید) در سال تحصیلی 98-97 از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط، اسناد مناقصه را حداکثر تا ده روزکاری پس از آخرین مهلت دریافت اسناد به همراه فیش واریزی به مبلغ 5/000/000 ریال به شماره حساب 2178711804006 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بجنورد نزد بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد (شماره شبا 650170000002178711804006)   به دبیرخانه مرکزی دانشگاه تحویل نمایند. بدیهی است ارسال مدارک در پاسخ به این آگهی هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها  مختار می‌باشد. ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ردیف

شرح

نحوه دریافت اسناد

محل اجرا

مدت اجرا

مبلغ تضمین

محل بازگشایی پاکت ها

1

واگذاری اداره و ارائه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه بجنورد (سراهای دانشجویی پسرانه و دخترانه پردیس و دخترانۀ دکتر امید) در سال تحصیلی 98-97

 

ازطریق سایت دانشگاه به آدرس:

 

www.ub.ac.ir

 

 

 

دانشگاه بجنورد

 

 

 

10 ماه

 

460/000/000 ریال

شماره حساب: 5878640860 بنام سپرده‌های دانشگاه بجنورد نزد بانک ملت شعبه مرکزی بجنورد

 

 

بجنورد  کیلومتر 4 جاده اسفراین  دانشگاه بجنورد

 
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 24 روز سه شنبه 1397/06/06
مهلت ارائه پیشنهادها و تحویل پاکت ها: تا ساعت 12 روز سه شنبه 1397/06/20
زمان و مکان بازگشایی اسناد مناقصه: ساعت 8 روز چهارشنبه 1397/06/21به نشانی دانشگاه بجنورد
در صورت نیاز  به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2201188-0583 تماس حاصل فرمائید. 
**اسناد مناقصه واگذاری اداره و ارائه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی 98-97  را از اینجا دریافت کنید.