انتصاب رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

شناسه : 1235928

انتصاب رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، طی حکمی خانم دکتر رقیه اسدی گندمانی عضو هیأت علمی گروه آموزشی روانشناسی را  به سمت  « رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی» منصوب و همچنین از زحمات آقای دکتر عباس نسائیان، در دوره تصدی « سرپرستی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی » تشکر و قدردانی نمود.