انتصاب رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

شناسه : 1237635

انتصاب رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر هومن نعیمی عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک را  به سمت  « رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه» منصوب و همچنین از زحمات آقای دکتر حسن سجادی، در دوره تصدی « ریاست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه » تشکر و قدردانی نمود.