انتصاب سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

شناسه : 1245023

انتصاب سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای یاسر طالبی را به مدت دو سال به سمت «سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه» منصوب و همچنین از زحمات آقای امیرحسین نقی پوران در دوره تصدی «مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه» تشکر و قدردانی نمود.