انتصاب سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی مکانیک

شناسه : 1237746

انتصاب سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی مکانیک


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، طی حکمی خانم دکتر ساناز جعفری، عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک را به مدت دو سال به سمت «سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی مکانیک» منصوب نمود.