تقدیر و تشکر از خدمات دکتر عباس نسائیان

شناسه : 1237794

تقدیر و تشکر از خدمات دکتر عباس نسائیان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، در نامه ای از خدمات آقای دکتر عباس نسائیان عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی در  مدت تصدی مسئولیت سرپرستی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه تقدیر و تشکر نمود.