فراخوان دوم طرح های پژوهشی ایران و کشور ترکیه (وزارت عتف-توبیتاک)

شناسه : 1245095

فراخوان دوم طرح های پژوهشی ایران و کشور ترکیه (وزارت عتف-توبیتاک)


فراخوان دوم طرح های پژوهشی ایران و کشور ترکیه  در سال 2020

اطلاعات و قوانین حاکم بر این طرح ها، برنامه زمان بندی و فرم پروپوزال جهت دسترسی محققان زیرمجموعه وزارت عتف و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از آدرس های اینترنتی ذیل قابل دسترسی است:

https://cisc.msrt.ir/fa

https://irtu.tabrizu.ac.ir

https://rms.nimad.ac.ir

https://www.tubitak.gov.tr/en/node?page=1

دریافت فایل