نخستین جمع سپاری مرکز مطالعات و بررسی راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

شناسه : 1242668

نخستین جمع سپاری مرکز مطالعات و بررسی راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام


نخستین جمع سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع با موضوع مشارکت جویی در «تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم»

جهت مشارکت در جمع سپاری به سامانه نجم به نشانی najm.cfss.ir تا تاریخ 30/07/1399 با موضوع تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم مراجعه نمایید.

دانلود فایل