اعضای کمیسیون دائمی

اعضای حقوقی

دکتر سید حسین سیدین؛ رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

دکتر احمد محقر؛ رئیس دانشگاه بجنورد و دبیر هیأت امنا

دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

دکتر حسن پارسی‌پور؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی

دکتر علیرضا حسینی؛ رئیس دانشگاه کوثر

دکتر مصطفی حیدری؛ رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین

دکتر علیرضا دادخواه؛ رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان

 

اعضای حقیقی

دکتر علی محقر؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا

دکتر محسن طالب‌زاده؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا

دکتر جوادرضا واحدی؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا