مصوبات هیأت امنا

مصوبات هیأت امنای دانشگا‌ه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق

صورتجلسه سیزدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۶

صورتجلسه چهاردهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۴

صورتجلسه پانزدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۱

صورتجلسه شانزدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۵

صورتجلسه هفدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۷

صورتجلسه هجدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۶

صورتجلسه نوزدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۷

صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۸

صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵

صورتجلسه بیستمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۶

صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹

صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸

صورتجلسه بیست و یکمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۵

صورتجلسه بیست و دومین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۲

صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲

صورتجلسه بیست و سومین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۹

صورتجلسه بیست و چهارمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۳

 

مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان‌های خراسان رضوی و شمالی

صورتجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان‌های خراسان رضوی و شمالی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

 

صورتجلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان‌های خراسان رضوی و شمالی مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳

 

مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی

صورتجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

صورتجلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

صورتجلسه سومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

صورتجلسه چهارمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی۱۳۹۵/۰۵/۳۰

صورتجلسه پنجمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی۱۳۹۶/۰۶/۲۲

صورتجلسه ششمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

صورتجلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی 1397/06/13

    -  پیوست شماره 1 و 2

    -  پیوست شماره 3

    - پیوست شماره 5

صورتجلسه هشتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی 1398/03/27

صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی 1398/12/04

صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی 1398/12/06

 

صورتجلسه نهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی 1399/04/22

پیوست شماره 1

پیوست شماره 2

 

صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی 1399/11/04

صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی 1399/06/26

صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی 1399/12/03

صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی 1400/02/19

صورتجلسه دهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی 1400/03/29