تاریخچه و اهداف

دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد در سال ۸۴ با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی در ۴ گروه آموزشی دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر مجموع ۱۳ نفر می باشد. که از این تعداد ۱۲ نفر مربی، ۱ نفر استادیار می‌باشند. دانشکده هنر دانشگاه بجنورد در سال ۸۴ با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی در ۴ گروه آموزشی دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر مجموع ۱۳ نفر می باشد. که از این تعداد ۱۲ نفر مربی، ۱ نفر استادیار می‌باشند.

اسامی روسای دانشکده از سال ۱۳۹۰ تا کنون

۱- دکتر حسین اسکندری
۲- مهندس محمد مهوش
۳- دکتر زهرا ایزانلو

تاریخچه و اهداف

دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد در سال ۸۴ با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی در ۴ گروه آموزشی دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر مجموع ۱۳ نفر می باشد. که از این تعداد ۱۲ نفر مربی، ۱ نفر استادیار می‌باشند. دانشکده هنر دانشگاه بجنورد در سال ۸۴ با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی در ۴ گروه آموزشی دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر مجموع ۱۳ نفر می باشد. که از این تعداد ۱۲ نفر مربی، ۱ نفر استادیار می‌باشند.

اسامی روسای دانشکده از سال ۱۳۹۰ تا کنون

دانشکده یک

دانشکده دو

تاریخچه و اهداف

دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد در سال ۸۴ با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی در ۴ گروه آموزشی دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر مجموع ۱۳ نفر می باشد. که از این تعداد ۱۲ نفر مربی، ۱ نفر استادیار می‌باشند. دانشکده هنر دانشگاه بجنورد در سال ۸۴ با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی در ۴ گروه آموزشی دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر مجموع ۱۳ نفر می باشد. که از این تعداد ۱۲ نفر مربی، ۱ نفر استادیار می‌باشند.

اسامی روسای دانشکده از سال ۱۳۹۰ تا کنون

دانشکده یک

دانشکده دو

تاریخچه و اهداف

دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد در سال ۸۴ با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی در ۴ گروه آموزشی دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر مجموع ۱۳ نفر می باشد. که از این تعداد ۱۲ نفر مربی، ۱ نفر استادیار می‌باشند. دانشکده هنر دانشگاه بجنورد در سال ۸۴ با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی در ۴ گروه آموزشی دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر مجموع ۱۳ نفر می باشد. که از این تعداد ۱۲ نفر مربی، ۱ نفر استادیار می‌باشند.

اسامی روسای دانشکده از سال ۱۳۹۰ تا کنون

دانشکده یک

دانشکده دو

تاریخچه و اهداف

دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد در سال ۸۴ با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی در ۴ گروه آموزشی دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر مجموع ۱۳ نفر می باشد. که از این تعداد ۱۲ نفر مربی، ۱ نفر استادیار می‌باشند. دانشکده هنر دانشگاه بجنورد در سال ۸۴ با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. اکنون این دانشکده در مقطع کارشناسی در ۴ گروه آموزشی دانشجو می پذیرد. تعداد اعضای هیات علمی در حال حاضر مجموع ۱۳ نفر می باشد. که از این تعداد ۱۲ نفر مربی، ۱ نفر استادیار می‌باشند.

اسامی روسای دانشکده از سال ۱۳۹۰ تا کنون

دانشکده یک

دانشکده دو