اعضای هیات علمی

مجتبی مجرد

مجتبی مجرد

مجتبی مجرد    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کارنامۀ پژوهشی

الف)کتاب‌ها

1- مدرس شیرازی، عبدالرحمن بن نصرالله(1393). تاریخ علمای خراسان. مقدمه، تصحیح و تعلیقات: مجتبی مجرد. مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.

2- رادمرد، عبدالله؛ مجرد، مجتبی؛ غزالی‌پور، زهرا(1394).گزیده مقامات حریری.تهران: انتشارات سمت.

3- مجرد، مجتبی(1395). یادداشت‌های سید محمود فرخ خراسانی. تهران: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.

4- مجرد، مجتبی(1396). سنت تصحیح متن در ایران پس از اسلام. تهران: هرمس.

5- مجرد، مجتبی(1397). عاشقانه‌ترین روزهای دنیا: روایت زندگی مشترک حضرت خدیجه و رسول الله بر پایۀ منابع کهن اسلامی). تهران: سوره مهر.

6- بهار، محمدتقی(1398). دیوان ملک الشعرا بهار. به کوشش مجتبی مجرد و سید امیر منصوری. تهران: هرمس.

7- خزیمی فراوی، ابوالفتح محمد بن محمد(1399). طبیب‌القلوب: کهن‌ترین اربعین حدیثی شناخته‌شده در زبان فارسی(تالیف به سال 500 هجری). تصحیح و تحقیق مجتبی مجرد. تهران: انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار/ سخن.

8- مجرد، مجتبی(1400). متن‌کاوی: تأملاتی تئوریک در باب تصحیح، بازسازی و متن‌پژوهی. تهران: هرمس.

9- ابن خفیف شیرازی، ابوعبدالله(1400). سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی. ترجمۀ تاج الدین کربالی. تصحیح و تحقیق مجتبی مجرد. تهران:  انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار/ سخن.

 

ب) مقالات علمی- پژوهشی

1- مهدوی، محمدجواد؛ مجرد، مجتبی؛ زانولا، والنتینا(1391). طرح متن جامع غزلیات سنایی(اولین نمونه تصحیح کامپیوتری متون فارسی).«جستارهای ادبی»[دانشگاه فردوسی مشهد].سال 45. شماره 179: 135- 162.

2- رادمرد، عبدالله؛ مجرد، مجتبی(1393). تصویر خدا در اندیشه دو حکیم مسلمان(سنایی و ناصرخسرو). «حکمت و فلسفه»[دانشگاه علامه طباطبایی].سال دهم، شماره 2: 61- 74.

3- مجرد، مجتبی(1393). زمینه‌های پیدایش و تطور دانش تصحیح متن در جهان اسلام.«مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات»[کتابخانۀ ملی ایران]. شماره 98: 106- 119.

4- یاحقی، محمدجعفر؛ مجرد، مجتبی(1393). واکاوی اصطلاح تعلیق در نسخه شناسی بر اساس انجامه های نسخ خطی سفینه تبریز و چند نسخه دیگر. «مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات»[کتابخانۀ ملی ایران].شماره 100: 75- 87.

5- مجرد، مجتبی(1394). با قطار خوک در بیت المقدس پی منه. «جستارهای ادبی»[دانشگاه فردوسی مشهد]. سال 48. شماره 191: 115- 124.

6- مجرد، مجتبی؛ عبداللهی حسن(1395). مقامه نویسی و پیکارسک با تکیه بر مقامات حریری و داستان زندگانی عصاکش ترمسی. «لسان مبین»[دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین]. دوره8. شماره25: 117- 135.

7- مجرد، مجتبی(1395). اثری ناشناخته درباره عروض و قافیه فارسی در قلمرو عثمانی(شافیه فی معرفة العروض و القافیه). «نامه فرهنگستان»(ویژه نامه آسیای صغیر)[فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی]. شماره2: 69- 82.

8- مجرد، مجتبی(1395). تصحیح چند بیت کهن فارسی بر اساس دمیة القصر باخرزی. «جستارهای ادبی»[دانشگاه فردوسی مشهد]. شماره 194: 155- 169.

9- مجرد، مجتبی(1396). واکاوی اصطلاح تنمیق در نسخه شناسی و تصحیح متون کهن. کهن نامه ادب پارسی[پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی]. سال8. شماره اول: 71- 84.

10- مجرد، مجتبی(1396). نقد معیار سنجش اعتبار دستنویس‌های فارسی. پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی[پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی]. شماره 50. سال 17. شماره 7: 143- 155.

11- مجرد، مجتبی(1396). عنقا و سلیمان: تلمیحی فراموش شده در ادب پارسی. کهن نامه ادب پارسی. سال8. شماره 3: 63- 76.

12- مجرد، مجتبی(1397). شعر کودک در سیرۀ پیامبر(بررسی ساختاری، موسیقایی و محتوایی). «مطالعات ادبیات کودک»[دانشگاه شیراز]. شماره2. پیاپی18.

13- مجرد، مجتبی(1397). کارکرد منابع جانبی در نقد و تصحیح متون با تکیه بر نقش ولی‌نامه در تصحیح تذکرة الاولیای عطار. «متن شناسی ادب فارسی»[دانشگاه اصفهان]. دوره 10. ش 3 (پیاپی 39). ص 109- 120.

14- مجرد، مجتبی(1397). قرآن درست کردن(تأملی بر بیتی از سعدی شیرازی). «جستارهای نوین ادبی»[دانشگاه فردوسی مشهد]. شماره201: 133-143.

15- مجرد، مجتبی(1397). ستیز با طب: ریخت‌شناسی خرافه‌های طبی در ایران از قرن هفتم تا دوازدهم قمری با تکیه بر سه دستنویس فارسی. «تاریخ پزشکی»[دانشگاه شهید بهشتی]. دوره10. شمارۀ37: 31-41.

16- مجرد، مجتبی(1398). غایت‌شناسی نقد و تصحیح متون. «نقد و نظریه ادبی»[دانشگاه گیلان]. سال4. دورۀ2: 125- 140.

17- مجرد، مجتبی(1399). طبیب‌القلوب یکی از منابع ناشناختۀ عطار در تدوین تذکرة الاولیاء. «کهن‌نامۀ ادب پارسی»[پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی]. سال11. شمارۀ1: 195- 207.

18- مجرد، مجتبی(1400). دگرگونی‌های ایدئولوژیک در دیوان ملک‌الشعرای بهار. «شعرپژوهی»[دانشگاه شیراز]. سال13. شمارۀ2: 203- 220.

19- مجرد، مجتبی(1400). خطابه‌درمانی نظامی: واکاوی کارکردهای روانی انگیزشی خطابه در نبرد با تکیه بر نهج‌البلاغه. «طب نظامی scopus»[دانشگاه بقیة الله]. دوره23. شمارۀ3: 255- 261.

20- مجرد، مجتبی(1400). ستیز تفسیری با روایات ملی و حماسی ایرانی. «جستارهای نوین ادبی»[دانشگاه فردوسی مشهد]. شمارۀ213: 105- 117.

21- مجرد، مجتبی(1401ش./ 1444ق.). نظرة تاریخیة علی ایدئولوجیة الشعر: دراسة القصیدة المنسوبة إلی فاطمة الزهراء نموذجا. «آفاق الحضارة الاسلامیة»[أکادیمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة]. سنة25. عدد1: 313- 336.

 

 

مقالات تخصصی و همایشی

1- مجرد، مجتبی(1391). تاویلات اقبال و تاییدات خطیب (انعکاس اندیشه‌های اقبال لاهوری در التفسیر القرآنی للقرآن). «مجموعه مقاله‌های همایش بین‌المللی اقبال لاهوری و اندیشه‌های او». مشهد: دانشگاه فردوسی.

2- مجرد، مجتبی(1391). کارکرد نسخه بدل در جهان اسلام تا قرن دهم.«مجلۀ ایران شناسی»[چاپ آمریکا]. سال 24، شماره 2:335- 347.

3- قوام، ابوالقاسم؛ مجرد، مجتبی(1391). واسوخت و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی آن در قرن دهم. ششمین همایش پژوهش‌های ادبی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

4- مجرد، مجتبی(1391). «پیرامون نسخۀ مجعول و مصوّر دیوان امیر معزی در دانشگاه هاروارد». گزارش میراث (دو ماهنامۀ تخصصی). سال 6. دوره 2. شماره 5و6: 87- 92.

5- رادمرد، عبدالله؛ مجرد، مجتبی(1391). «متن آرمانی به روایت عبداللطیف عباسی و هلموت ریتر». فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(ادبیات معاصر)[دانشگاه ارومیه]. سال دوم، شماره6، پاییز و زمستان 1391: 41- 50. (علمی- ترویجی).

6- مجرد، مجتبی(1392). «غزل ملا محتشم کاشانی به صدر الدین محمد دشتکی شیرازی و جواب هزل‌آمیز او». مجموعه رسایل فارسی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی. دفتر دهم: 225- 234.

7- مجرد، مجتبی(1393). نقد و بررسی یک روایت شفاهی درباره فردوسی. «مجلۀ ایران شناسی»[چاپ آمریکا]. سال 26.

8- مجرد، مجتبی(1393). تحقیقات ناصحیح پیرامون یک مصحح بزرگ:عبداللطیف عباسی. دانش و آزادگی و... (ارجنامه استاد دکتر محمدرضا راشد محصل). تهران: سخن: 749- 766.

9- مجرد، مجتبی؛ یاحقی، محمدجعفر(1394). «مهم‌ترین نشانه‌های تصحیح در نسخ خطی فارسی». فصلنامه پاژ. سال چهارم، ش3و4: 19- 32.

10- مجرد، مجتبی(1396). دیوان نویافتۀ ملک الشعرای بهار. اولین همایش ملی ملک الشعرای بهار. مشهد: انجمن علمی معلمان خراسان رضوی.

11- مجرد، مجتبی(1396). در جستجوی متن: نقد متن پژوهی مدرن. مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ج2: 175- 187.

12- مجرد، مجتبی(1396). یک ترجمه کهن و ناشناخته(ترجمه پارسی اخلاق النبی و آدابه). نهمین همایش ملی پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه بیرجند.

13- مجرد، مجتبی(1397). فال‌نامه های منظوم قرآنی(درنگی بر پیدایش و گسترش یک نوع ادبی). سیزدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. دانشگاه شیراز.

14- مجرد، مجتبی(1397). نسخه‌بدل و تصحیح متن. همایش بین المللی نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 

کارگاه آموزشی و پژوهشی خارج از کشور

*برگزاری کارگاه روش‌های جستجو، تحقیق و تصحیح نسخه های خطی اسلامی(فارسی/ عربی). دانشگاه ونیز(Ca foscari) ایتالیا. 25سپتامبر- 5اکتبر 2018 (1397 ش.).

 

 

مقالاتنام درس
 
نمایش 41 - 60 از 61 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 1320042 2 01 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی عرفان و تصوف 1320041 2 01 1396/10/28 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
متون نثر 5 متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح 1320028 2 01 1396/11/03 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
آئین نگارش و ویرایش 1320007 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/23 (16:30 - 18:30)
آشنایی با علوم قرآنی 1320039 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/04 (16:30 - 18:30)
ادبیات کودک و نوجوان 1320077 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (16:30 - 18:30)
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 1320042 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (14:00 - 16:00)
جریان شناسی شعر معاصر ایران 1320037 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/29 (14:00 - 16:00)
عربی 2 قسمت دوم (قواعد و متون) 1320030 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/05 (16:30 - 18:30)
کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی 1320052 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/03 (16:30 - 18:30)
کارگاه ویراستاری (1) 1320051 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 (16:30 - 18:30)
مبانی عرفان و تصوف 1320041 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/02 (14:00 - 16:00)
متون نثر 2 متون ادبی - داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه 1320025 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/10 (14:00 - 16:00)
متون نثر 4 ادبی - عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد 1320027 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00)
متون نثر 5 متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح 1320028 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
متون نظم 3 قسمت چهارم: خاقانی 1320016 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
متون نظم 4 قسمت چهارم: مثنوی معنوی 2 1320020 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (14:00 - 16:00)
متون نظم 4 قسمت دوم: مثنوی های عطار 1320018 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00)
متون نظم 4 قسمت سوم: مثنوی معنوی 1 1320019 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (10:30 - 12:30)
متون نظم 5 قسمت دوم: اشعار حافظ 1320022 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (16:30 - 18:30)
نمایش 41 - 60 از 61 نتیجه
از 4