اعضای هیات علمی

« بازگشت

متون نثر 5 متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح

نام درس متون نثر 5 متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح
کد درس 1320028
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز