اعضای هیات علمی

الیاس برآبادی فرمان آبادی

الیاس برآبادی فرمان آبادی

الیاس برآبادی فرمان آبادی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 61 - 76 از 76 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تدریس عملی2 دبیرستان 1316044 2 22 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/14 (10:30 - 12:30)
جامعه شناسی آموزش وپرورش 1316020 2 09 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (16:30 - 18:30)
خواندن ودرک مطلب 1 1316001 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
خواندن ودرک مطلب2 1316005 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1395/03/16 (08:00 - 10:00)
خواندن ودرک مطلب2 1316005 4 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31 (08:00 - 10:00)
دستور و نگارش1 1316002 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/26 (08:00 - 10:00)
دستور و نگارش2 1316006 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/19 (08:00 - 10:00)
روانشناسی تربیتی 1316009 2 05 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق 1316026 2 12 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/26 (14:00 - 16:00)
روشهای تدریس زبان انگلیسی 1316034 4 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00)
فنون یادگیری 1316004 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
کلیات زبان شناسی2 1316019 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/09 (10:30 - 12:30)
گفت و شنود2 1316007 4 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/10 (08:00 - 10:00)
گفت و شنود2 1316007 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
گفت و شنود3 1316012 4 07 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30)
گفت و شنود3 1316012 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 61 - 76 از 76 نتیجه
از 4