اعضای هیات علمی

محمدرضا وحدانی اسدی

محمدرضا وحدانی اسدی

محمدرضا وحدانی اسدی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادینام درس
 
نمایش 41 - 60 از 61 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر 1322036 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (10:30 - 12:30)
آموزش از راه دور 1322034 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00)
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 1322012 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (16:30 - 18:30)
ارتباط انسانی 1322025 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/01 (16:30 - 18:30)
تربیت اخلاقی 1322054 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/19 (14:00 - 16:00)
تکنولوزی آموزشی 1322005 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/26 (08:00 - 10:00)
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1322050 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1395/10/29 (10:30 - 12:30)
روان شناسی اجتماعی 1322093 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/04 (16:30 - 18:30)
روانشناسی تربیتی 1322060 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/13 (14:00 - 16:00)
روانشناسی یادگیری 1322091 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30)
طراحی آموزشی 1322006 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
طراحی پیام و مواد آموزشی 1322033 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/02 (10:30 - 12:30)
کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 1322013 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (08:00 - 10:00)
کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 1322013 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/31 (08:00 - 10:00)
مبانی چند رسانه ی آموزشی 1322035 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/29 (14:00 - 16:00)
مبانی واصول برنامه ریزی آموزشی 1322063 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00)
متون تخصصی 1322010 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (10:30 - 12:30)
متون تخصصی علوم تربیتی 1322067 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/10 (10:30 - 12:30)
آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه 1311005 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29 (14:00 - 16:00)
تولید و کاربرد مواد آموزشی 1311010 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/25 (08:00 - 10:00)
نمایش 41 - 60 از 61 نتیجه
از 4