اعضای هیات علمی

« بازگشت

تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی

نام درس تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی
کد درس 1322031
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز