اعضای هیات علمی

زهرا فرهادی

زهرا فرهادی

زهرا فرهادی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 41 - 58 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول حسابرسی(1) 1312061 3 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
بهایابی(1) 1312036 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30)
حسابداری پیشرفته (1) 1312045 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1390/04/01 ( - )
حسابداری شرکتها 1313067 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (10:30 - 12:30)
حسابداری صنعتی (1) 1312047 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30)
حسابداری صنعتی (1) 1312047 3 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1389/10/27 ( - )
حسابداری صنعتی (2) 1312048 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1389/11/02 ( - )
حسابداری میانه (1) 1312043 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1390/04/01 ( - )
حسابداری میانه (2) 1312044 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1391/11/05 ( - )
حسابرسی (1) 1312050 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
زبان خارجه (3) 1312058 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1391/10/30 ( - )
زبان خارجه (4) 1312059 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1391/04/01 ( - )
کنترلهای داخلی و نظام راهبری شرکتی 1312039 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
مباحث جاری حسابداری 1312057 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
مدیریت مالی (1) 1312055 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1391/10/28 ( - )
مدیریت مالی (1) 1312055 3 02 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) 1391/04/06 ( - )
مدیریت مالی (2) 1312056 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1391/04/06 ( - )
مدیریت مالی 1313211 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/14 (14:00 - 16:00)
نمایش 41 - 58 از 58 نتیجه
از 3