اعضای هیات علمی

« بازگشت

کنترلهای داخلی و نظام راهبری شرکتی

نام درس کنترلهای داخلی و نظام راهبری شرکتی
کد درس 1312039
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز