اعضای هیات علمی

علی محمدزاده ابراهیمی

علی محمدزاده ابراهیمی

علی محمدزاده ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی روانی1 1318029 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/27 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی روانی1 1318029 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
آسیب شناسی روانی2 1318030 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/03 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی روانی2 1318030 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:30)
اسیب شناسی روانی (2) 1311026 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/30 (14:00 - 16:00)
اسیب شناسی روانی (2) 1311026 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1393/03/22 ( - )
انگیزش و هیجان 1318034 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/11 (14:00 - 16:00)
انگیزش و هیجان 1318034 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/11 (14:00 - 16:00)
بهداشت روانی 1311028 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1392/03/20 ( - )
پروژه تحقیقاتی 1311060 3 04 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1393/03/31 ( - )
پروژه تحقیقاتی 1311060 3 08 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 ( فعالیت های راهنمایی) 1311061 2 02 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1393/03/25 ( - )
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2 ( فعالیتهای مشاوره) 1311062 2 04 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1394/03/21 ( - )
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2 ( فعالیتهای مشاوره) 1311062 2 03 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1393/04/02 ( - )
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2 ( فعالیتهای مشاوره) 1311062 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
تهیه و کاربرد آزمونها در مشاوره 1311069 3 01 هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1395/11/03 (14:00 - 16:00)
روانشناسی رشد (1) 1311018 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1393/04/02 ( - )
روانشناسی شخصیت 1318015 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (14:00 - 16:00)
روانشناسی و آموزش و پرورش افراد استثنایی 1311024 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1392/10/28 ( - )
روشهای تغییر و اصلاح رفتار 1311058 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1393/04/02 ( - )
نمایش 21 - 40 از 51 نتیجه
از 3