اعضای هیات علمی

علی محمدزاده ابراهیمی

علی محمدزاده ابراهیمی

علی محمدزاده ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 41 - 51 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای تغییر و اصلاح رفتار 1311058 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1393/04/02 ( - )
کاربرد آزمونهای تشخیصی و شخصیت در مشاوره 1311052 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/21 (14:00 - 16:00)
کاربرد آزمونهای تشخیصی و شخصیت در مشاوره 1311052 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1393/10/18 ( - )
کاربرد آزمونهای هوشی - استعداد و رغبت در مشاوره 1311053 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1392/10/25 ( - )
کاربرد آزمونهای هوشی - استعداد و رغبت در مشاوره 1311053 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1392/10/25 ( - )
متون روانشناسی1 1318021 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/26 (14:00 - 16:00)
متون روان شناسی2 1318022 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1394/10/14 ( - )
متون زبان تخصصی 1311059 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1392/10/19 ( - )
متون زبان تخصصی 1311059 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1392/10/19 ( - )
مسائل نوجوانان و جوانان 1311029 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1392/10/23 ( - )
مسائل نوجوانان و جوانان 1311029 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1392/10/23 ( - )
نمایش 41 - 51 از 51 نتیجه
از 3