اعضای هیات علمی

زهرا ایزانلو

زهرا ایزانلو

زهرا ایزانلو    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 21 - 40 از 59 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
یادگیری حرکتی 1315007 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
یادگیری و کنترل حرکتی 1315715 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تربیت بدنی ویژه 1315303 1 01 نامشخص ترم دوم 1396
ورزش ویژه 1315302 1 01 نامشخص ترم دوم 1396
آمادگی جسمانی(1) 1315076 2 03 نامشخص ترم دوم 1396
آمادگی جسمانی(1) 1315076 2 04 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
بدمینتون2 1315099 2 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1396
رشد حرکتی 1315089 2 01 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
تربیت بدنی 1315301 1 28 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
تربیت بدنی ویژه 1315303 1 01 نامشخص ترم اول 1396
ورزش ویژه 1315302 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
آمادگی جسمانی(2) 1315077 2 02 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
بدمینتون(1) 1315087 2 02 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
یادگیری حرکتی 1315007 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
یادگیری و کنترل حرکتی 1315715 2 01 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تربیت بدنی 1315301 1 28 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
تربیت بدنی ویژه 1315303 1 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
نظریه های رشد 1315033 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1392/11/02 ( - )
ورزش ویژه 1315302 1 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آمادگی جسمانی(1) 1315076 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
نمایش 21 - 40 از 59 نتیجه
از 3