اعضای هیات علمی

زهرا ایزانلو

زهرا ایزانلو

زهرا ایزانلو    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 41 - 59 از 59 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمادگی جسمانی(1) 1315076 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آمادگی جسمانی(1) 1315076 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آمادگی جسمانی(1) 1315076 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آمادگی جسمانی1(آمادگی پایه) 1315726 2 01 هرهفته دو شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته چهار شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
آمادگی جسمانی(2) 1315077 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آمادگی جسمانی 2(تمرین مقاومتی - توانی) 1315727 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) نامشخص
اوقات فراغت وتفریحات سالم 1315749 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1391/10/28 ( - )
بدمینتون(1) 1315087 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
بدمینتون2 1315099 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
بدمینتون 1315738 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
بدمینتون 1315738 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
رشد حرکتی 1315089 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (10:30 - 12:30)
رشد و تکامل حرکتی 1315716 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/17 ( - )
رشد وتکامل حرکتی 1315009 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1392/03/10 ( - )
روانشناسی رشد 1315105 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/07 (08:00 - 10:00)
روانشناسی ورزشی 1315757 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1392/03/20 ( - )
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
یادگیری حرکتی 1315007 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
یادگیری و کنترل حرکتی 1315715 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
نمایش 41 - 59 از 59 نتیجه
از 3