اعضای هیات علمی

« بازگشت

حسن وحدانی چرزه خون

حسن وحدانی چرزه خون

حسن وحدانی چرزه خون    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
GIS پیشرفته 1211113 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کارگاه برنامه ریزی شهری(2) 1211105 3 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
نظریه های برنامه ریزی شهری 1211097 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کارگاه شهرسازی (4) 1211053 5 01 هفته های فرد شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
کارگاه شهرسازی (5) 1211054 5 01 هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
کارگاه برنامه ریزی شهری(1) 1211104 3 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه شهرسازی (5) 1211054 5 02 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه شهرسازی (5) 1211054 5 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه برنامه ریزی شهری(2) 1211105 3 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
نظریه های برنامه ریزی شهری 1211097 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
کارگاه شهرسازی (5) 1211054 5 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج پنج شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه شهرسازی (5) 1211054 5 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد پنج شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
زبان تخصصی 1211122 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کارگاه برنامه ریزی شهری(1) 1211104 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/05/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کارگاه شهرسازی (5) 1211054 5 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه شهرسازی (4) 1211053 5 02 هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/29 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1