نمایشگر یک مطلب

قابل توجه پیمانکاران محترم

دانشگاه بجنورد در نظر دارد پروژه ی زیر را از طریق انجام تشریفات مناقصه دو مرحله ای و بصورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :

پیمانکار دارای رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات و دارای گواهی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

منابع مالی پروژه : نقدی

متقاضیان می توانند از روز یکشنبه مورخ 1398/07/07 ضمن واریز مبلغ 500،000 ریال  به شماره حساب 2178711804006 بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد و شناسه شبا 2178711804006 IR65017000000 و تهیه اسناد مناقصه و تکمیل و ممهور نمودن اسناد، پاکت مربوطه را به همراه فیش واریزی تا تاریخ 1398/08/22 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه بجنورد تحویل دهند.

 

توجه : ارائه گواهی سایت ویزیت مورد تایید دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی الزامیست .

 

 

بازگشایی پاکت ها: متعاقباٌ اعلام خواهد شد.

 

اسناد مناقصه 

 

 

مدیریت طرح های عمرانی دانشگاه بجنورد 

مهندس ونداد گرمه ۰۹۱۲۲۹۵۶۹۲۹