رؤسای دفتر ریاست دانشگاه از ابتدا تا کنون

1

امیدرضا دهقان

دکتری ریاضی

از 25/12/1393

متولد 19/8/1359

استادیار

تا 25/12/1397

2

محمد شیخ زاده

دکتری مدیریت دولتی

از 8/10/1396

متولد 1359/10/16

استادیار

1/10/1398

3

زهرا عامری

دکتری حقوق

از 25/12/1398

متولد 1/4/1364

استادیار

تا 7/10/1400

4

سید قاسم رستمی

ارشد مهندسی نقشه برداری

16/10/1400

4/11/1355

مربی

ادامه دارد