فرم های پژوهشی

فرم های پژوهشی


 

عنوان فعالیت

عنوان فرم‌ها

هزینه‌کرد و گرنت

فرم هزینه کرد از محل پژوهانه

 

فرم هزینه استفاده از وسیله نقلیه شخصی

 

           قرارداد فعالیت پژوهشی

 

شرکت در مجامع علمی، سفرعلمی، کارگاه‌ها وهمایش‌های داخلی و خارجی

فرم درخواست شرکت در همایش های علمی داخل کشور

 

فرم درخواست شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

 

فرم درخواست شرکت در مجامع علمی داخل کشور

 

فرم پرداخت هزینه‌ سفرهای علمی کوتاه مدت اعضای هیئت علمی

 

فرم خود اظهاری ارائه مقالات همایشی

 

فرم شرکت در نمایشگاه‌ها، کارگاه‌های تخصصی داخل و خارج از کشور و سفرهای علمی کوتاه مدت

 

فرصت مطالعاتی

فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

 

پرسشنامه و برنامه فرصت مطالعاتی

فرمت نامه برای دریافت ارز

فرم تعهد محضری فرصت مطالعاتی

فرم وثیقه ملکی

طرح‌های پژوهشی خارجی و قراردادها

فرم پرداخت حق الزحمه طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه

فرم ارزیابی طرح پژوهشی خارجی

کارنامه طرح پژوهشی خارجی

طرح‌های پژوهشی داخلی

فرم پیشنهاده طرح های پژوهشی داخل دانشگاه

 

راهنمای تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی داخلی

 

فرم اصالت و مالکیت طرح‌های پژوهشی داخلی

 

فرم چکیده طرح های پژوهشی داخلی خاتمه یافته

 

فرم پرداخت حق الزحمه طرح های پژوهشی داخل دانشگاه

 

کتاب

فرم درخواست تالیف یا ترجمه کتاب

 

فرم داوری و ارزیابی کتاب (ترجمه)

فرم داوری و ارزیابی کتاب (تالیف/تصنیف/تدوین)

 

فرم ارزیابی اعتبار ناشران غیر دانشگاهی

 

تشویقی آثار پژوهشی

فرم پرداخت تشویقی آثار پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی دانشجویی

فرم پرداخت هزینه پایان‌نامه

 

فرم درخواست شرکت دانشجویان در همایش علمی داخل کشور

 

فرم هزینه همایش دانشجویان (فرم هزینه کرد از محل گرنت)

 

همکاری پژوهشی با سایر ارگان‌ها

فرم همکاری پژوهشی با سایر دانشگاهها