دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان

دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان


 

هفته پژوهش و فناوری سال 1399

دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان- 1399

صورتجلسه شماره 1 کمیته علمی- 1399

 پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر سال 1399

 پرسشنامه انتخاب فناور برتر سال 1399

جدول1- محاسبه امتیاز پژوهشگران دانشگاه، مراکز آموزش عالی، واحدهای پژوهشی و حوزه علمیه- 1399

جدول2- محاسبه امتیاز پژوهشگران دستگاه‌های اجرایی- سال 1399

جدول محاسبه امتیاز فناوران-سال 1399

شرایط پژوهشگران مستقل دانشگاهی-1399

شیوه امتیازدهی به فعالیت‌های پژوهشگران- سال 1399

اصلاح برخی از بندهای شیوه نامه تجلیل از فناوران برگزیده- سال 1399

نحوه محاسبه سهم نویسندگان فعالیت‌های پژوهشی مشترک

بسیار مهم: مستندات لازم برای بررسی پرونده پژوهشگران و فناوران برتر-1399

 

جشنواره دانشجویی

جدول محاسبه امتیاز پژوهشگران دانشجویی

فرم تقاضا نامه  شرکت در انتخاب پژوهشگر دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

هفته پژوهش و فناوری سال 1398

دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده - 1398

دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان- 1398

 صورتجلسه شماره 1 کمیته علمی- 1398

 پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر سال 1398

 پرسشنامه انتخاب فناور برتر سال 1398

جدول محاسبه امتیاز پژوهشگران دانشگاه، مراکز آموزش عالی، واحدهای پژوهشی و حوزه علمیه- 1398

جدول محاسبه امتیاز پژوهشگران دستگاه‌های اجرایی- سال 1398

جدول محاسبه امتیاز فناوران-سال 1398

شرایط پژوهشگران مستقل دانشگاهی-1398

شیوه امتیازدهی به فعالیت‌های پژوهشگران- سال 1398

اصلاح برخی از بندهای شیوه نامه تجلیل از فناوران برگزیده- سال 1398

نحوه محاسبه سهم نویسندگان فعالیت‌های پژوهشی مشترک

بسیار مهم: مستندات لازم برای بررسی پرونده پژوهشگران و فناوران برتر-1398

 جشنواره دانشجویی

جدول محاسبه امتیاز پژوهشگران دانشجویی

فرم تقاضا نامه  شرکت در انتخاب پژوهشگر دانشجویی

 

 

هفته پژوهش و فناوری سال 1397

شیوه‌نامه و فرم ثبت نام انتخاب فناوران برگزیده جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال 1397

دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان 1397

دستورالعمل نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده 1397

پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر سال 1397

پرسشنامه انتخاب فناوران برتر سال 1397

صورتجلسه شماره یک کمیته علمی 1397

جدول محاسبه امتیاز پژوهشگران دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، واحدهای پژوهشی و حوزه علمیه- سال 1397

جدول محاسبه امتیاز پژوهشگران دستگاه‌های اجرایی- سال 1397

جدول محاسبه امتیاز فناوران- سال 1397

نحوه محاسبه سهم نویسندگان فعالیت‌های پژوهشی مشترک

شیوه امتیازدهی به فعالیت‌های پژوهشگران- سال 1397

اصلاح برخی از بندهای شیوه نامه تجلیل از فناوران برگزیده- سال 1397