طرح‌های پژوهشی کاربردی

طرح پژوهشی کاربردی

طرح پژوهشی کاربردی


 

 

ردیف عنوان پ‍ژوهش سال فعالیت نام پژوهشگر گروه آموزشی  کارفرما
1 مطالعه و طراحی کف قوی آزمایشگاه 1398 ادیبی مهدی مهندسی عمران آزمایشگاه مرکزی 
2 تدوین برنامه جامع منابع انسانی دانشگاه بجنورد 1398 رامشینی محمود مدیریت معاونت اداری و مالی
3 طراحی و پیاده سازی سامانه طرح های پژوهشی 1397 یاری فرد علی اصغر مهندسی کامپیوتر مدیریت پژوهش و فناوری
4 طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی دانشگاه بجنورد 1397 ریحانی محمد تربیت بدنی مدیریت تربیت یبدنی
5 بررسی سطح رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده در مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1396 نیکخواه فرخانی زهرا مدیریت مدیریت اموزشی و تحصیلات تکمیلی
6 شناسایی بیماری های سازمانی و رفتارهای انحرافی در دانشگاه بجنورد و احصاء عوامل موثر بر شکل گیری و بهبود آن 1396 نیکخواه فرخانی زهرا مدیریت معاونت اداری و مالی