طرح‌های پژوهشی کاربردی

طرح پژوهشی کاربردی

طرح پژوهشی کاربردی


 

 

ردیف

سال فعالیت

عنوان طرح

نام پژوهشگر

گروه آموزشی

وضعیت طرح

1

1396

بررسی سطح رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارائه شده در مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

زهرا نیکخواه فرخانی

مدیریت

اختتام

2

1397

طراحی و پیاده سازی سامانه طرح های پژوهشی

علی اصغر یاری فرد

مهندسی کامپیوتر

جاری