ردیف

نام دانشگاه/ مؤسسه / آموزشکده

آدرس

تلفن

فکس

1

دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

خیابان 17 شهریور جنوبی خیابان دانشگاه آزاد اسلامی

32296987

32296977

2

دانشگاه آزاد اسلامی اسفراین

اسفراین، میدان مادر

37266502

37266502

3

دانشگاه آزاد اسلامی جاجرم

جاجرم، انتهای خیابان شهید رجایی

33226065

32276065

4

دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

شیروان خیابان دانشگاه

36243900

36224117