اعضای دبیرخانه هیأت استانی

 

           دکتر مهدی نودهی        دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
 
 
 
 
          جواد ناظری               کارشناس مسئول هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت