اعضای هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان (دور ششم)

 

 

   

 دکتر محمد شیخ زاده     

رئیس دانشگاه و رئیس هیئت استانی

 
                          
     
    

                                                                     

 دکتر علی اکبر یحیی آبادی(معاون آموزشی دانشگاه)                                                    دکتر امیدرضا دهقان        
   نائب رئیس هیئت استانی                                                                          دبیر هیئت نظارت و ارزیابی استانی
                                                                                 
 
 
 
 
   اعضای حقیقی هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
  
ردیف نام و نام خانوادگی عضو ردیف      نام ونام خانوادگی عضو  
1  دکتر محمد مهوش  6 دکتر یوسف گل‌پرور
2 دکتر موسی شاکری  7 مسعود قاضی‌پور شیروان 
3 دکتر عبدا... خوشنودی 8 علی حمیدی
4 دکتر مهران گرمه 9 مجتبی برزگر دوین
5 دکتر سعیده قضایی