اعضای هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان 

 

 

     دکتر احمد محقر                       رئیس هیئت استانی

 
 
 
                                 
 
                                   دکتر حسن سجادی                 نائب رئیس هیئت استانی
 
 
 
        دکتر مهدی نودهی                   دبیر هیئت نظارت و ارزیابی استانی
                          
 
 
             
        دکتر محمدرضا قربانی             عضو هیئت استانی
                    
 
 
        دکتر زهرا ایزانلو                    عضو هیئت استانی
                  
 
 
 
                                 
                              دکتر مهران گرمه                    عضو هیئت استانی
 
 
 
 
 
 
                                  دکتر جعفر شهاب الملک فرد        عضو هیئت استانی
 
 
 
                                            
                                         
                                  دکتر ابراهیم کنعانی                عضو هیئت استانی
 
 
 
      دکتر محمد علیزاده جمال             عضو هیئت استانی
 
 
 
 
 
                                  دکتر مسعود قاضی پور شیروان                    عضوهیئت استانی
 
 
 
 
 
                                          دکتر علی بادامی                    عضو هیئت استانی