آین نامه های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی

 

ردیف

عنوان آیین نامه

شماره

تاریخ

مرجع مصوب

لینک دانلود

1

مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

131

27/08/1366

شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود 

2

آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد

-

-

-

دانلود 

3

قانون تایید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد

201

12/08/1368

شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود