آیین نامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

ردیف

عنوان آیین نامه

شماره

تاریخ

مرجع مصوب

 دانلود

 

1

اساسنامه موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی

-

15/11/1390

شورای گسترش آموزش عالی

 

دانلود 

 

 

2

 

آیین نامه آموزش های علمی- کاربردی

369

1374/11/17

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

دانلود 

 

3

بخش نامه استانداردهای مراکز  علمی-کاربردی

87/13931

1387/03/01

کمیته تخصصی علمی - کاربردی شورای گسترش عالی

 

دانلود