آین نامه های مربوط به دانشگاه دولتی

 

ردیف

عنوان آیین نامه

شماره

تاریخ

مرجع مصوب

دانلود

1

آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمان های دولتی

27

1364/4/4

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 دانلود