آیین نامه های مراکز اموزش عالی غیر دولتی

 

ردیف

عنوان آیین نامه

شماره

تاریخ

مرجع مصوب

1

اساسنامه الگو برای موسسات اموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

421

1377/03/19

شورای عالی انقلاب فرهنگی

2

اساسنامه موسسه اموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

410

1377/02/19

شورای گسترش آموزش عالی

3

کلیات آیین‏ نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

41

1364/07/23

شورای عالی انقلاب فرهنگی

4

مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی

546

1364/07/23

شورای عالی انقلاب فرهنگی

5

مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - گزارش مصوبات

 

-

-

آیین نامه های مربوط به شهریه

6

آیین نامه نحوه دریافت شهریه دانشجویان تکمیل ظرفیت مقطع ارشد توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش غیر دولتی - غیر انتفاعی

2/24/184556

1396/08/14

-

7

آیین نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش غیر دولتی - غیر انتفاعی

41

1364/07/23

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 آیین نامه های مربوط به هیات امنا

8

قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش غیر دولتی - غیر انتفاعی

181/183

1367/12/23

شورای عالی انقلاب فرهنگی