آیین نامه های دانشگاه پیام نور

 

ردیف

عنوان آیین نامه

شماره

تاریخ

مرجع مصوب

 دانلود

1

اساسنامه دانشگاه پیام نور

99 و 100

08/09/1367

شورای مشترک کمیسیون های 1 و 2 شورای انقلاب فرهنگی

 

دانلود