ردیف

نام دانشگاه/ مؤسسه / آموزشکده

آدرس

تلفن

فکس

1

 

دانشگاه بجنورد

 

 

بجنورد – کیلومتر 4 جاده اسفراین دانشگاه بجنورد

 

32284601

 32284605

2

 

دانشگاه کوثر

 

 

بجنورد خیابان هفده شهریور شمالی کوچه شهید نوریان

 

 

32262860

 

32427408

3

 

دانشگاه بجنورد- مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

 

 

اسفراین – میدان مادر  بلوار سربداربان آموزشکده فنی اسفراین 

 

 

37266532

 

37266711

4

 

دانشگاه بجنورد- دانشکده کشاورزی شیروان

 

 

کیلو متر 10 شیروان – بجنورد

 

36353525

 

36353663