سوالات متداول

1-         مهمان شدن دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی چه شرایطی دارد ؟

1-       موافقت مراکز مبدأ و مقصد

2-       دانشجو باید حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد

3-        مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس بانظر

دانشگاه مبدأ و

موافقت

دانشگاه مقصد بلامانع است

4-       هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی، یا دو نیمسال در دوره

کارشناسی،

در یک دانشگاه

، به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصیل کنددر هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو به

صورت

مهمان (چه به

صورت تمام وقت و چه به صورت تک  درس) در یک یا چند دانشگاه  گذرانده است، از 40 درصد

کل

واحدهای دوره تجاوز

کند.

5-       واحدهایی را که دانشجوی مهمان در یک دانشگاه می گذراند، عیناً در کارنامه او در

دانشگاه مبدأ

ثبت می شود. و

نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

6-        دانشجو باید شهریه ثابت را به حساب مرکز مبدأ و شهریه متغیر را به حساب مرکز

مقصد واریز کند.

 

-2 آیا امکان تغییر رشته در دانشگاه جامع علمی-کاربردی وجود دارد؟ تغییر رشته چه شرایطی دارد؟

 

بله، دانشجو در طول دوران تحصیل درمقطع کاردانی و کارشناسی می تواند، با داشتن شرایط زیر

و موافقت گروه

آموزشی ذیربط

از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد:

 

- 1ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

 2  -  حداقل  1.6و حداکثر 2.3واحدهای دوره را گذرانده باشد.
 - 3
نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته

مورد تقاضا در همان

سال کمتر نباشد.
- 4
باتوجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته

جدید را داشته باشد.

 

 شرایط تغییر رشته چگونه است؟

در مقطع کاردانی و کارشناسی با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی از یک رشته به

رشته دیگر در یک

گروه آموزشی

در همان دانشگاه  امکان پذیر است:

 1- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

 2- حداقل یک ششم و حداکثر دو سوم واحدهای دوره را گذرانده باشد.

 3- نمره آزمون ورودی متقاضی از پایین ترین نمره آزمون فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته

مورد تقاضا در

همان سال کمتر نباشد.

 4- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته

جدید را داشته باشد.

 5- تغییر رشته فقط یک بار در دوران تحصیل و در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت می گیرد

و پس از

نام نویسی در رشته

جدید امکان بازگشت به رشته قبلی وجود ندارد.

 

شرایط مهمانی چیست؟

1- ثبت نام در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 2- کسب موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه در همان سایت

 3- پرداخت شهریه ثابت ومتغیر به موسسه مقصد و شهریه ثابت به موسسه مبدا