تصویر

نام و نام خانوادگی

شروع انتصاب

پایان انتصاب

 

 

 

 

 

 

مهندس مجتبی صالحی                                                      

 

 

 

 

 

86/07/05

 

 

 

 

 

87/11/15

 

 

 

 

 

دکتر سمیه محمدزاده

 

 

 

 

88/01/30

 

 

 

 

89/04/12

 

 

 

 

 

دکتر امیدرضا دهقان

 

 

 

 

89/04/12

 

 

 

 

91/07/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس منصوره خاکستانی

 

 

 

91/07/18

 

 

 

92/10/30

 

 

 

 

 

دکتر هادی عباسی

 

 

 

 

93/05/01

 

 

 

 

97/12/07

 

 

 

 

دکتر مهدی نودهی

 

 

 

97/12/07

 

 

 

1402/05/31

 

 

 

 

 

 

دکتر امیدرضا دهقان

 

 

 

1402/05/31

 

 

 

 

ادامه دارد