آیین نامه ای موسسات آموزش عالی آزاد

 

ردیف

عنوان آیین نامه

شماره

تاریخ

مرجع مصوب

 

لینک دانلود

 

 

1


شیوه نامه نظارت بر مؤسسات آموزشی استان

483

1389/12/24

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

دانلود

 

2

آیین نامه اجرایی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی

895

118/3/1376

هیات وزیران

 

 

دانلود