کارگاه های آموزشی برگزار شده:

ردیف نام کارگاه آموزشی مکان برگزاری تاریخ برگزاری تصاویر کارگاه
1 اولین کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و فرآیندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی ویژه کارشناسان بازدید کننده دانشگاه بجنورد   تصاویر
2 دومین کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و فرآیندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی ویژه کارشناسان بازدید کننده دانشگاه بجنورد   تصاویر
3

 کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی استان های خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و سمنان

مشهد   تصاویر