معرفی مدیریت

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا باصبر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

شماره تماس مستقیم:   05832201082 

شماره تماس داخلی:      1082