اعضای هیات علمی

امین امیری دلوئی

امین امیری دلوئی

امین امیری دلوئی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم اول 1398
انتقال حرارت1 1119027 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک2 1119018 3 01 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مکانیک سیالات2 1119021 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1397
انتقال حرارت1 1119027 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
ترمودینامیک2 1119018 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک سیالات2 1119021 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1396
استاتیک 1119013 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
استاتیک و مقاومت مصالح 1118017 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ترمودینامیک2 1119018 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مکانیک سیالات1 1119020 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
استاتیک ومقاومت مصالح 1111106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
استاتیک و مقاومت مصالح 1118017 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ترمودینامیک2 1119018 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مقاومت مصالح 1 1119015 3 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
استاتیک ومقاومت مصالح 1111106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2