اعضای هیات علمی

علیرضا حسنی

change-logo

علیرضا حسنی    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدلهای کمی در شهرسازی 1211029 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 نتیجه