اعضای هیات علمی

امین جاجرمی

امین جاجرمی

امین جاجرمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 00989155049161
اتاق: 215
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود