اعضای هیات علمی

افسانه جوادی

change-logo

افسانه جوادی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول علم اقتصاد (2) 1312004 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1391/03/31 ( - )
اقتصاد ایران 1313026 3 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1392/03/20 ( - )
اقتصاد خرد (1) 1313012 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1391/10/28 ( - )
اقتصاد ریاضی 1313044 3 01 هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1390/10/25 ( - )
اقتصاد کلان (1) 1313016 4 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1392/03/11 ( - )
اقتصاد کلان (1) 1313016 4 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1391/04/06 ( - )
پول و بانکداری 1313018 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1391/11/03 ( - )
تاریخ عقاید اقتصادی 1313046 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1392/03/10 ( - )
زبان خارجه 2 1313001 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1392/03/10 ( - )
نظامهای اقتصادی 1313022 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1391/10/28 ( - )
نمایش 10 نتیجه
از 1