اعضای هیات علمی

امین جودت

امین جودت

امین جودت    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سیستم های تهویه مطبوع1 1119063 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:00 - 12:30) ترم اول 1398
سوخت و احتراق 1119060 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه ترمودیتامیک 1119019 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه مکانیک سیالات 1119022 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1396
ترمو دینامیک1 1119017 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
سوخت و احتراق 1119060 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
تاسیسات مکانیکی و برقی 1113057 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ترمو دینامیک1 1119017 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
دینامیک 1119014 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
تاسیسات مکانیکی و برقی 1113057 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
دینامیک 1113020 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
استاتیک 1119013 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
دینامیک 1119014 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1