اعضای هیات علمی

عبداله خوشنودی

عبداله خوشنودی

عبداله خوشنودی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد سنجی(1) 1313197 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اقتصاد کلان 1313249 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اقتصاد کلان 1313030 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد 1313199 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد کلان (3) 1313195 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/03/29 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1397
پول و بانکداری اسلامی(1) 1313252 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
موضوعات انتخابی در اقتصاد (2) 1313084 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 1313032 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اقتصاد کلان (1) 1313191 3 02 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مدیریت ریسک با مبانی اسلامی 1313262 2 01 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
اقتصاد سنجی کاربردی 1313034 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اقتصاد کلان (2) 1313017 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام 1313032 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اقتصاد سنجی کاربردی 1313034 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30)
موضوعات انتخابی در اقتصاد2 1313094 3 01 هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1393/03/27 ( - )
احکام اقتصادی اسلام 1313263 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/02 (10:30 - 12:30)
اقتصاد ریاضی 1313044 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) 1391/04/01 ( - )
اقتصاد سنجی(1) 1313197 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30)
اقتصاد سنجی 1313045 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1394/03/17 ( - )
اقتصاد سنجی 1313031 3 01 نامشخص 1395/04/01 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2