اعضای هیات علمی

اکبر پاد

اکبر پاد

اکبر پاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر های استلزامی 1513019 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی محاسبات نرم 1513001 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 2 1515002 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جبر های استلزامی 1513019 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ساختارهای جبری مرتب 1513009 4 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی محاسبات نرم 1513001 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
جبر های استلزامی 1513019 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
ریاضی عمومی3 1511719 4 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1