اعضای هیات علمی

اکبر پاد

اکبر پاد

اکبر پاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساختارهای جبری مرتب 1512150 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
محاسبات عددی 1115009 2 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
ریاضیات مهندسی 1114054 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
ساختارهای جبری مرتب 1513009 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
جبرخطی 1117077 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
مبانی محاسبات نرم 1513001 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
جبرخطی 1117077 3 01 هفته های زوج شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ریاضیات مهندسی 1117011 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
محاسبات عددی 1115009 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
جبر های استلزامی 1513019 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/05 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
ساختارهای جبری مرتب 1513009 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
ریاضیات مهندسی 1116140 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ساختارهای جبری منطقی 1513010 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ریاضیات مهندسی 1116140 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
جبر های استلزامی 1513019 4 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مبانی محاسبات نرم 1513001 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
جبر های استلزامی 1513019 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی محاسبات نرم 1513001 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 2 1515002 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جبر های استلزامی 1513019 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3